Lejebetingelser

 

1. GENERELT

Nærværende leje- og leveringsvilkår er gældende for alle aftaler om udlejning af materiel (”Materiellet”) fra TOF graveservice og udlejning Aps, Freltoftevej 5, 5792 Årslev ("Udlejer") til en kunde ("Lejer"), medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved modstrid mellem nærværende leje- og leveringsvilkår og eventuelle vilkår fremsat af Lejer i en ordre, accept eller på anden vis, skal disse leje- og leveringsvilkår være gældende.

 

2. LEJEPERIODEN

Lejeperioden fastsættes i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen. Lejer skal betale lejeafgift for den fulde lejeperiode, uanset om materiellet faktisk benyttes i hele lejeperioden eller ej. Lejeperioden  Dagsleje er defineret som 8 timers brug pr. dag, ved brug ud over 8 timer betales en dags ekstra leje pr påbegyndt 8 timer.

Ved weekendleje kan materialet afhentes fra fredag kl. 16 og afleveres senest mandag kl. 07, weekendleje indbefatter 16 timers brug.

 

3. LEVERING AF MATERIELLET

Materiellet kan leveres af Udlejer på det aftalte sted og tidspunkt i driftsklar stand sammen med nøgle samt tilhørende dokumenter, herunder manual, brugsvejledning mv. Pris for levering/afhentning fremgår af faktura.

Materiellet leveres med fyldt tank.

Lejer skal inden ibrugtagning undersøge Materiellet og skal reklamere straks ved konstatering af fejl og mangler ved Materiellet.

 

4. LEJERS FORPLIGTELSER I LEJEPERIODEN

Materiellet henstår for Lejers regning og risiko i Lejeperioden, og Lejer skal sikre, at Materiellet opbevares forsvarligt og sikres mod tyveri, indbrud, hærværk og lignende.

Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på Materiellet i Lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller kan tilskrives Lejers uagtsomhed eller forsæt.

Lejer skal sikre, at anvendelsen af Materiellet sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, samt de udleverede dokumenter, herunder manual og brugervejledning.

Lejer skal for egen regning forestå almindelig vedligeholdelse af Materiellet i Lejeperioden, herunder løbende rengøring, smøring og lignende. Vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med den udleverede manual eller brugsvejledning samt gængs praksis.

De anvendte smøremidler mv. skal være af almindelig godkendt kvalitet, jf. evt. bruger/vedligeholdelses manual

Lejer afholder i Lejeperioden omkostninger til brændstof og andre forbrugsmaterialer i relation til Materiellet. Udlejer afholder omkostninger til udbedring af fejl i Materiellet, der kan henføres til almindelig slid og ælde, mens Lejer afholder omkostninger til øvrige nødvendige reparationer. Reparationer må kun udføres af Udlejer eller på et af Udlejer anvist værksted, ved fejl eller mangler skal Udlejer kontaktes umiddelbart før.

Lejer må ikke uden Udlejers forudgående skriftlige samtykke foretage ændringer i Materiellet.

Lejer skal sikre, at Materiellet ikke anvendes af personer, herunder Lejer selv, der ikke har de fornødne forudsætninger herfor.

 

 5. AFHENTNING AF MATERIELLET

Materiellet afhentes af Udlejer (afhentning fra kantsten) eller leveres af Lejer på det aftalte sted og tidsrum.

 Lejer skal sikre, at Materiellet er klar til afhentning på afhentningstidspunktet.

Materiellet skal afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved levering. Nøgle samt udleverede dokumenter, herunder manual, brugsvejledning mv., afleveres sammen med Materiellet.

 Materiellet skal afleveres med fyldt tank.

Hvis Materiellet ikke står klar til afhentning/leveres på aftalte tidspunktet, skal Lejer betale en ekstra dagsleje +20% pr. påbegyndt dag herefter og indtil afhentning/aflevering faktisk gennemføres.

Hvis rengøring af Materiellet er mangelfuld, sker slutrengøring for Lejers regning til en pris på samlet 400 kr. Hvis Materiellet ikke afleveres med fyldt tank, opfyldes tanken på Lejers regning til en pris på 20 kr. pr. liter brændstof.

 

6. LEJEAFGIFT

Udlejer fremsender faktura umiddelbart efter modtagelse af reservation, som er forfalden til betaling inden lejens startdato, hvis ikke andet er aftalt.

Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er alle priser angivet eksklusiv moms og andre afgifter.

Eventuelle tvister mellem Lejer og Udlejer berettiger ikke Lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

 

7. AFBESTILLING

I tilfælde af afbestilling senere end 48 timer før det aftalte leveringstidspunkt, skal Lejer betale lejeafgift for den fulde Lejeperiode, dog fratrukket eventuelle leveringsomkostninger.

 

8. EJENDOMSRET

Det lejede materiale forbliver i lejeperioden TOF Graveservice og Udlejning Aps. Ejendom og må ikke pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand.

Udlejer har til enhver tid ret – men ikke pligt - til at besigtige det Lejede materiale.

Det lejede materiale må ikke flyttes til anden plads end det i kontrakten anførte arbejdssted uden meddelelse til udlejer, ligesom Materialet ikke må fremlejes eller udlånes til tredjemand uden skriftelig samtykke fra udlejer.

 

8. GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING OG PRODUKTANSVAR

Medmindre andet følger af præceptiv lovgivning, er Udlejer i intet tilfælde ansvarlig for tab eller skade, som måtte opstå (direkte eller indirekte) ved brug af Materiellet, herunder produktansvar, og indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, rentetab eller andre former for tab, som Lejer eller tredjemand måtte lide ved brug af, eller manglende mulighed for at bruge, Materiellet.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til Driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af Det Lejede Materiel er således Tof Graveservice og udlejning Aps uvedkommende. I denne sammenhæng anses som Driftstab et hvert direkte eller indirekte tab eller skade opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller enhver form for driftsnedbrud, herunder følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til Det Lejede Materiel. 

Udlejers samlede erstatningsansvar i relation til lejeaftalen skal, hvad enten dette beror på erstatning i eller uden for kontrakt eller andet grundlag, i intet tilfælde overstige det beløb Lejer har betalt i lejeafgift i henhold til lejeaftalen.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom.

Lejer skal holde Udlejer skadesløs i den udstrækning Udlejer pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, herunder sagsomkostninger, renter mv., som Udlejer efter dette punkt 8 ikke er ansvarlig for over for Lejer.

 

9. FORCE MAJEURE

Udlejer skal være ansvarsfri i de følgende situationer, såfremt disse forhindrer lejeaftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som Udlejer ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering af eller tilsvarende indkaldelse til militæret, oprør, uroligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, handelsembargoer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer/reparationer fra underleverandører og fra leverandører.

 

10. KASKOFORSIKRING & SKADER

Udlejer har ikke tegnet en kaskoforsikring, Det pålægger Lejer at sikre Materiellet mod tyveri og anden skade. Ved bortkommelse eller total skade af Materiellet, pålægger det Lejer at erstatte det påførte beløb i henhold til lejekontrakt

Lejer hæfter for enhver skade på Materiellet, der kan tilskrive Lejer, Lejers medarbejdere eller en af Lejer antaget tredjemand. Lejen vil i sådanne tilfælde fortsætte ind til skaden er udbedret, skader skal udbedres af udlejer eller på af udlejer anvist værksted.

Ved enhver skade på Materiellet, uanset årsag og tid tilbydes der ikke kompensation den dag skaden er sket.

Lejer skal øjeblikkelig orientere Udlejer om fejl og skader samt ophøre med at anvende Materiellet udover anvendelse der har til formål, at reducerer yderligere skade.

 

Kontakt os på Tof.graveservice@gmail.com eller telefon

21512939 eller 28606821 for bestilling og spørgsmål.